Javni natječaj za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika u mandatnom razdoblju 2021. – 2026. godine

    Javni natječaj za prikupljanje prijava kandidata za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika koji će dužnost obnašati profesionalno objavljen je 13. kolovoza 2021. godine u oglasnom dijelu Narodnih novina 90/2021.

    Na temelju članka 3. Pravilnika o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba (Narodne novine br. 27/21 i 30/21), a u vezi s člankom 19. i člankom 51. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19), te na temelju članka 39. Statuta Vatrogasne zajednice Varaždinske županije i Odluke Predsjedništva Vatrogasne zajednice Varaždinske županije od 15. srpnja 2021. godine Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Varaždinske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika (m/ž) na mandat od pet godina

    Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

– hrvatsko državljanstvo

– posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što se dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove

– da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine br. 125/11, 144/12, 56/15, 101/17 i 118/18)

– da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine br. 110/97, 27/98 – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11, 143/12)

– da svojim postupcima i radnjama nije nanio štetu ugledu vatrogasnih organizacija

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij te najmanje 10 godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima na državnoj, županijskoj ili lokalnoj razini odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine i 15 godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima

– položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima

– položen ispit za vozača B kategorije

    U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti naziv tijela kojemu se upućuje prijava, naznaku na koje radno mjesto se prijavljuje, osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresa elektroničke pošte), popis dokumentacije priložene uz prijavu, te datum sastavljanja prijave.

    Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

    Podnošenjem prijave na natječaj kandidati potvrđuju suglasnost na način prikupljanja i obrade njihovih osobnih podataka.

    Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

– preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima

– dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima od najmanje deset odnosno petnaest godina (ugovor o radu, rješenje i sl.)

– potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o posebnom zdravstvenom stanju i psihičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti

– dokaz o položenoj kategoriji za upravljanje motornim vozilima (preslika vozačke dozvole)

– preslika osobne iskaznice.

    Vatrogasna zajednica Varaždinske županije će, za kandidate koji podnesu prijavu, po službenoj dužnosti pribaviti uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 51. stavku 1. točka 6. i 7. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19)

   Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se njihov izvornik.

   Prijave se podnose osobno, teklićem ili preporučenom prioritetnom poštom na adresu: Vatrogasna zajednica Varaždinske županije, Trenkova 44, 42000 Varaždin, s naznakom „Javni natječaj – županijski vatrogasni zapovjednik“

   Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama odnosno do 23. kolovoza 2021. godine.

   Dan objave natječaja smatra se danom objave u Narodnim novinama.

   Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

   Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.

   Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

   Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

   O rezultatima izbora kandidati će biti elektroničkim putem obaviješteni u zakonskom roku sukladno čl. 5. Pravilnika.

Vatrogasna zajednica

Varaždinske županije