Javni poziv za imenovanje zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika u mandatnom razdoblju 2021. – 2026. godine

    Javni poziv za prikupljanje prijava kandidata za imenovanje zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika koji će dobrovoljno obnašati dužnost.

    Na temelju Pravilnika o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba (Narodne novine br. 27/21 i 30/21), a u vezi s člankom 19. i člankom 51. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19), te na temelju članka 48. Statuta Vatrogasne zajednice Varaždinske županije županijski vatrogasni zapovjednik raspisuje

 

JAVNI POZIV

za imenovanje zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika (m/ž) na mandat od pet godina

 

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

     – hrvatsko državljanstvo

     – posebno zdravstveno stanje i psihička sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što se dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove

     – da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine br. 125/11, 144/12, 56/15, 101/17 i 118/18)

     – da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine br. 110/97, 27/98 – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11, 143/12)

     – da svojim postupcima i radnjama nije nanio štetu ugledu vatrogasnih organizacija

     – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij te najmanje 10 godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima na državnoj, županijskoj ili lokalnoj razini odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine i 15 godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima

     – položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima

     – položen ispit za vozača B kategorije

U prijavi na javni poziv potrebno je navesti naziv tijela kojemu se upućuje prijava, naznaku na koje mjesto se prijavljuje, osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresa elektroničke pošte), popis dokumentacije priložene uz prijavu, te datum sastavljanja prijave.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Podnošenjem prijave na ovaj poziv kandidati potvrđuju suglasnost na način prikupljanja i obrade njihovih osobnih podataka.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

     – životopis

     – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

     – dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

     – preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima

   – dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima od najmanje deset odnosno petnaest godina (ugovor o radu, rješenje i sl.)

    – potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o posebnom zdravstvenom stanju i psihičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti

     – dokaz o položenoj kategoriji za upravljanje motornim vozilima (preslika vozačke dozvole)

     – preslika osobne iskaznice.

Vatrogasna zajednica Varaždinske županije će, za kandidate koji podnesu prijavu, po službenoj dužnosti pribaviti uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 51. stavku 1. točka 6. i 7. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19)

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se njihov izvornik.

 

Prijave se podnose osobno, teklićem ili preporučenom prioritetnom poštom na adresu: Vatrogasna zajednica Varaždinske županije, Trenkova 44, 42000 Varaždin, s naznakom „Javni poziv – zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika“

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog poziva na internetskim stranicama Vatrogasne zajednice Varaždinske županije.

Danom objave javnog poziva smatra se dan objave poziva na internetskim stranicama Vatrogasne zajednice Varaždinske županije.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom u postupku javnog poziva, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti elektroničkim putem obaviješteni u roku od 15 dana od dana isteka podnošenja roka za prijavu.

Varaždin, 22. 10. 2021.

 

Županijski vatrogasni zapovjednik:

Željko Nagy, dipl. ing.