Pozivni natječaj za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika

Temeljem zaključka Predsjedništva Zajednice sa sjednice održane 28. lipnja 2017. godine, Vatrogasna zajednica Varaždinske županije raspisuje pozivni natječaj za imenovanje osoba za obnašanje dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika u mandatnom razdoblju 2017.-2021. godine.

VATROGASNA ZAJEDENICA
.VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Broj: 689/2017
Varaždin, 22. 08. 2017. god.    

–    VATROGASNIM ZAJEDNICAMA GRADOVA
–    VATROGASNIM ZAJEDNICAMA OPĆINA
–    SAMOSTALNIM DVD-IMA………………….
– svima – _____________

Predmet: Pozivni natječaj za izbor županijskog vatrogasnog zapovjednika

Poštovani,

temeljem zaključka Predsjedništva Zajednice sa sjednice održane 26. lipnja 2017. godine, Vatrogasna zajednica Varaždinske županije raspisuje pozivni natječaj za imenovanje osobe za obnašanje dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika u mandatnom razdoblju 2017. – 2021. godine.

Uvjeti koje moraju zavodoljiti kandidati za obnašanje spomenute dužnosti, a koji se temelje na odredbama Zakona o vatrogastvu, Statuta Zajednice te Pravilnika o radu Zajednice su sljedeći:

Stručni uvjeti:

 • opći uvjeti utvrđeni Zakonom o vatrogastvu (čl. 21.),
 • visoka stručna sprema, odnosno završen diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili završen specijalistički diplomski stručni studij iz područja zaštite od požara,
 • najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • da se služi najmanje jednim stranim jezikom (engleskim ili njemačkim),
 • da vrlo dobro poznaje rad na računalu odnosno suvremenim aplikacijama,
 • da ima iskustvo u obavljanju najsloženijih i odgovornih poslova u struci,
 • da je tjelesno i duševno sposoban/a za obavljanje vatrogasne djelatnosti,
 • da nije kažnjavan/a za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti.


Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku svjedodžbe ili diplome o završenom školovanju,
 • presliku uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za poslove vatrogasca,
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • presliku domovnice,
 • potvrdu da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan/a za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti (ne stariju od 6 mjeseci),
 • potvrdu poslodavca o suglasnosti glede zapošljavanja u drugoj pravnoj osobi na nepuno radno vrijeme od 8 sati (ukoliko je kandidat/kinja trenutačno zaposlen/a).


Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta šalju se poštom u zatvorenoj koverti s naznakom „Prijava za natječaj – Županijski vatrogasni zapovjednik – ne otvaraj“ na adresu:
Vatrogasna zajednica Varaždinske županije, Varaždin, Trenkova 44.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od objave natječaja, odnosno do 5. rujna 2017. godine.
Nepotpune i nepravovremene prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati.

Napominjemo kako će Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Varaždinske županije svoju narednu sjednicu održati tijekom mjeseca rujna te o zaključcima s iste izvijestiti sve kandidate za obnašanje dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika.  

S poštovanjem,

Predsjednik Vatrogasne zajednice
Varaždinske županije:……….
Nedeljko Vukalović, mag. med. techn.