Ustroj vatrogastva Varaždinske županije

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određuje se planom zaštite od požara na temelju procjene ugroženosti kojeg donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne i regionalne samouprave. Obveza donošenja tog akta utvrđena je Zakonom o zaštiti od požara za pravne osobe, općine, gradove i županije. Procjene ugroženosti od požara i planovi zaštite od požara izrađeni su te usvojeni u svim gradovima i općinama Varaždinske županije, dok su Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara Varaždinske županije revidirani krajem 2018. godine.

Temeljem Statuta Zajednice u Zajednicu je udruženo 120 dobrovoljnih vatrogasnih društava (116 teritorijalnih i 4 u gospodarstvu) i 2 profesionalne vatrogasne postrojbe. Valja istaknuti kako sve jedinice lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji zadovoljavaju zakonski minimalnu organiziranost vatrogastva u obliku barem jedne vatrogasne postrojbe (profesionalne ili dobrovoljne) na svojem području.

Navedene vatrogasne organizacije odnosno postrojbe udružene su u 6 gradskih te 17 općinskih vatrogasnih zajednica, dok je 5 DVD-a direktno udružena u Vatrogasnu zajednicu Varaždinske županije (s obzirom da predstavljaju jedine vatrogasne organizacije u svojim općinama).
Uz dobrovoljne organizacije, na području Grada Varaždina djeluju 2 profesionalne vatrogasne postrojbe: Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina i Profesionalna vatrogasna postrojba «Varteks» Varaždin. Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina sa svojim Operativnim dežurstvom osnovna je karika u uzbunjivanju vatrogasnih postrojbi na području županije. Jednako tako, JVP Grada Varaždina jedina je postrojba na području županije koja posjeduje dio opreme za akcidente sa opasnim tvarima, pa stoga djeluje na području cijele županije u slučaju ovakvih i sličnih akcidentnih situacija.

Prikaz organizacijske strukture vatrogasnih organizacija na području Varaždinske županije

Na ulazu na autocestu Zagreb-Goričan koji prolazi kroz Varaždinsku županiju djeluje vatrogasna postrojba tvrtke Hrvatske autoceste d.o.o. sa stalnim dežurstvom.

S obzirom na Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za svaki grad i općinu na području Varaždinske županije, odnosno sukladno Planu zaštite od požara Varaždinske županije, postoji kategorizacija DVD-a sukladno njihovoj intervencijskoj i operativnoj spremnosti. Cijelo je područje županije pokriveno teritorijalnim dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama svrstanim u dvije kategorije:

Vrsta i broj DVD-a:

  • središnje Društvo po Planu zaštite od požara grada/općina: 28
  • ostalo Društvo po Planu zaštite od požara grada/općina: 88


Karta Varaždinske županije s ucrtanim sjedištima vatrogasnih postrojbi (2009. godina)

Vatrogastvo u sustavu zaštite i spašavanja

Tijekom 2019. godine temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, ustrojen je Područni ured za zaštitu i spašavanje Varaždin, kao regionalno tijelo Ravnateljstva civilne zaštite pri Ministarstvu unutarnjih poslova zaduženo za pripremu, planiranje i rukovođenje operativnim snagama te koordinaciju djelovanja svih sudionika sustava civilne zaštite na području pet županija sjevernog dijela Republike Hrvatske – Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Bjelovarsko-bilogorska. Navedene se aktivnosti prije svega odnose na koordinaciju djelovanja svih sudionika sustava civilne zaštite (centar 112, vatrogastvo, civilna zaštita, itd.) prilikom katastrofa i većih nesreća. U nastavku se nalazi pregled vatrogasnih zajednica gradova i općina, profesionalnih vatrogasnih postrojbi te dobrovoljnih vatrogasnih društava na području županije.
Suradnja sa spomenutim područnim uredom na visokoj je razini, a poglavito u području razvoja i održavanja sustava uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi. Jednako je uspješna suradnja iskazana radom u okviru različitih stručnih tijela čije je djelovanje temeljeno na zakonskim i podzakonskim odredbama (npr. Županijski Eko stožer, Stručno povjerenstvo za izradu i provedbu Plana intervencija u zaštiti okoliša Varaždinske županije, Stožer civilne zaštite Varaždinske županije itd.)


Ured Zajednice

Ured Vatrogasne zajednice Varaždinske županije od njezinog se osnutka nalazi u okviru Vatrogasnog doma DVD-a Varaždin u Varaždinu, Trenkova ul. 44.

Sukladno djelokrugu poslova i obavezama u Vatrogasnoj zajednici Varaždinske županije zaposleni su županijski vatrogasni zapovjednik, tajnik i računovođa-administrator.
Sukladno Statutu, volonterski se obnaša i dužnost predsjednika Zajednice te zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Stručna, racionalno postavljena i organizirana stručna služba argumentirana je zahtjevima koje traži masovna članska organizacija s gotovo 150 organizacija i oko 10.000 članova. U kombinaciji visoke stručnosti i podjele poslova na zajedničke, opće i operativne, stručna služba u suradnji sa članovima radnih tijela koji nisu zaposlenici, ali sudjeluju u radu i podjeli određenih poslova, predstavlja krovnu vatrogasnu organizaciju u pravom smislu te riječi.

Tijela Zajednice

Tijela upravljanja Vatrogasne zajednice Varaždinske županije utvrđena su člankom 18. Statuta Zajednice, usvojenog na sjednici Skupštine Zajednice 16. travnja 2009. godine i ovjerenog od strane Ureda za opću upravu Varaždinske županije.

Najviše tijelo upravljanja je Skupština Zajednice koju sačinjavaju članovi izabrani na sjednicama skupština članica Zajednice, a prema broju predstavnika koje utvrđuje Predsjedništvo Zajednice, te 4 člana koje imenuje Predsjedništvo iz redova građana odnosno vatrogasaca zaslužnih za razvoj i djelatnost vatrogastva. Skupština Vatrogasne zajednice Varaždinske županije danas broji 68 članova.

Ostala tijela Zajednice su:
Predsjedništvo – izvršno tijelo Skupštine koje između dvije sjednice Skupštine organizira aktivnosti i rukovodi radom Zajednice, a broji do 32 člana (uže radno tijelo koje sačinjava 6 dužnosnika zajednice i zapovjednik JVP Grada Varaždina zove se Kolegij Predsjedništva);

Predsjednik – predsjedava Skupštini i sjednicama Predsjedništva čiji je član; on i njegov zamjenik biraju se na 5 godina i mogu biti ponovno birani; u odsutnosti ga zamjenjuje njegovi zamjenici;

Zapovjedništvo – čine ga županijski vatrogasni zapovjednik, zamjenik županijskog zapovjednika, zapovjednici gradskih i općinskih vatrogasnih zajednica te dobrovoljnih vatrogasnih društava koja djeluju samostalno u općinama, zapovjednik JVP Grada Varaždina;

– Županijski vatrogasni zapovjednik – njega na prijedlog Predsjedništva Zajednice za razdoblje od 5 godina uz suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika imenuje župan Varaždinske županije uz mogućnost ponovnog imenovanja; njegovog zamjenika imenuje zapovjednik osobno na temelju važećih propisa; isti su obvezni zadovoljavati uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu.

Nadzorni odbor – ima 5 članova, a jednog člana odbora imenuje župan Varaždinske županije.

Ostala tijela Predsjedništva Zajednice broje po 5-11 članova te se sastaju radi razmatranja konkretnih aktivnosti vatrogasnih organizacija:
– Odbor za preventivu,
– Odbor za natjecanja,
– Odbor za vatrogasnu mladež,
– Odbor za priznanja i odlikovanja,
– Odbor za žene u vatrogastvu,
– Odbor za informatizaciju,
– Izvršni odbor Kluba vatrogasnih veterana.


Kontakt podaci vatrogasnih organizacija:
Klikom na naziv pojedinog grada ili općine dostupne su Vam detaljnije kontakt informacije.

Gradovi: Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, Varaždin, Varaždinske Toplice
Općine: Bednja, Beretinec, Breznica, Breznički Hum, Cestica, Donja Voća, Gornji Kneginec, Jalžabet, Klenovnik, LjubeščicaMali Bukovec, Martijanec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica, Visoko

       
       
       
       
       
       
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Nedeljko Vukalović
Zapovjednik Željko Nagy
Zamjenik predsjednika Saša Lenček
Zamjenik predsjednika Darko Majhen
Zamjenik Zapovjednika Mario Rogina
Tajnik Zvonko Videc
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA IVANCA
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Zdenko Đuras
Zam. Predsjednika Zvonko Videc
Tajnik Davor Đuras
Zapovjednik Ivan Putarek
Zam. Zapovjednika Matija Brežni
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO IVANEC          (središnje)
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Mladen Stanko
Tajnik
Zapovjednik Mario Rogina
Zam. Zapovjednika Ivan Putarek
Spremištar Emin Tatarević
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO RADOVAN     
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Miljenko Grudiček
Tajnik Željko Plantak
Zapovjednik Miljenko Habunek
Zam. Zapovjednika Davorin Habunek
Spremištar Nikola Habunek
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GAČICE                      
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Franjo Piskač
Tajnik Josip Črnjak
Zapovjednik Anđelko Brezovec
Zam. Zapovjednika Matija Vincek
Spremištar Dominik Gužvinec
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MARGEČAN            
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Davor Đuras
Tajnik Zdenko Đuras
Zapovjednik Mario Lacković
Zam. Zapovjednika Josip Vidaček
Spremištar Tomo Buhin
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SALINOVEC               
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Matija Štebih
Tajnik Andrej Lončar
Zapovjednik Matija Brežni
Zam. Zapovjednika Matija Anđel
Spremištar Dominik Mudri Brežni
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BEDENEC           
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Ivan Vresk
Tajnik Siniša Vresk
Zapovjednik Darko Vresk
Zam. Zapovjednika Predrag Hunjet
Spremištar Željko Vresk
     
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LEPOGLAVA             
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Mario Canjuga
Tajnik Petar Cikač
Zapovjednik Zoran Horvat
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LEPOGLAVA            (središnje)   
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Damir Funda
Tajnik Jurica Smontara
Zapovjednik Zoran Horvat
Zam. Zapovjednika Željko Vrabelj
Spremištar Vedran Horvat
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KAMENICA         
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Zorislav Rodek
Tajnik Mario Canjuga
Zapovjednik Ivan Jakopović
Zam. Zapovjednika Josip Sambolec
Spremištar Mladen Vresk
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VIŠNJICA         
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Goran Hočuršćak
Tajnik Blaž Car
Zapovjednik Stjepan Križanec
Zam. Zapovjednika Krunoslav Lončarek
Spremištar Ivica Herceg
DOBROVOLJNO VATROGASNO  DRUŠTVO «KAZNIONICA U LEPOGLAVI » tel: 700-905
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Ivica Marković
Tajnik Goran Božak
Zapovjednik Josip Šoštarić
Zam. Zapovjednika Mladen Hojsak
Spremištar Dražen Miklošić
     
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREG
Tel./fax.: 819-093
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Nenad Cindori
Tajnik Mihaela Horvat
Zapovjednik Jurica Havaić
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LUDBREG              (središnje)
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Nenad Cindori
Tajnik Mihaela Horvat
Zapovjednik Jurica Havaić
Zam. Zapovjednika Damir Nemec
Spremištar Miljenko Juran
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BOLFAN          
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Nedjeljko Šajatović
Tajnik Martina Bahat
Zapovjednik Kristijan Gerić
Zam. Zapovjednika Vlado Cimerman
Spremištar Vlado Cimerman
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ČUKOVEC         
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Dušan Jagodić
Tajnik Ana Petković
Zapovjednik Matija Bačani
Zam. Zapovjednika Milan Kojić
Spremištar Ivica Bačani
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO HRASTOVSKO          
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Krešo Krušelj
Tajnik Vilim Bulf
Zapovjednik Ana Grgec
Zam. Zapovjednika Vilim Bulf
Spremištar David Štefanek
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KUĆAN LUDBREŠKI  
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Neno Novak
Tajnik Antun Novota
Zapovjednik Dubravko Jovanović
Zam. Zapovjednika Željko Jemrić
Spremištar Vjekoslav Zvonarek
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SELNIK          
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Marijan Dijanošić
Tajnik Matija Čić
Zapovjednik Ljubomir Blaži
Zam. Zapovjednika Goran Tišljar
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SIGETEC LUDBREŠKI     
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Tomislav Šarec
Tajnik Ana Marija Meznarić
Zapovjednik Mladen Makar
Zam. Zapovjednika Vladimir Gložinić
Spremištar Marjan Vađunec
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SLOKOVEC   
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Josip Grabrovec
Tajnik Zdravko Gložinić
Zapovjednik Jurica Horvat
Zam. Zapovjednika Danijel Grabarić
Spremištar Krunoslav Gložinić
     
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA NOVI MAROF
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Nedeljko Vukalović
Tajnik Dalibor Puškadija
Zapovjednik Zdenko Lacković
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO NOVI MAROF              (središnje)
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Nedeljko Vukalović
Tajnik Mihaela Šebijan
Zapovjednik Ladislav Tuk
Zam. Zapovjednika    
Spremištar    
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ZAVRŠJE          
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Alen Habunek
Tajnik Jurica Plantak
Zapovjednik Marijan Slunjski
Zam. Zapovjednika    
Spremištar    
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO OŠTRICE         
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Davor Petrić
Tajnik Martina Trakoštanec
Zapovjednik David Stepan
Zam. Zapovjednika    
Spremištar    
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PODEVČEVO          
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Ivica Đurin
Tajnik Boris Đurin
Zapovjednik Alen Biškup
Zam. Zapovjednika    
Spremištar    
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO REMETINEC         
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Marijan Pofuk
Tajnik Damir Puškadija
Zapovjednik Krunoslav Pofuk
Zam. Zapovjednika    
Spremištar    
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STRMEC         
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Predrag Stepan
Tajnik Dalibor Puškadija
Zapovjednik Nenad Puškadija
Zam. Zapovjednika    
Spremištar    
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SUDOVEC          
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Zvonko Štriga
Tajnik Tomica Huzjak
Zapovjednik Kruno Antolić
Zam. Zapovjednika    
Spremištar    
     
GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA VARAŽDIN
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Tomislav Bogović
Tajnik Marijan Ožinger
Zapovjednik Ivica Labaš
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA             (središnja)
Dužnost Ime Prezime
Zapovjednik Ivica Labaš
Zam. zapovjednika Božidar Horvat
Pom. zapovjednika za vatrogasnu operativu Željko Nagy
Zap.  1. smjene Mario Rogina
Zap.  2. smjene Marinko Labaš
Zap.  3. smjene Radomir Stanek
Zap. 4. smjene Ivica Cikač
Zap. smjene Mario Horvat
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO  1.  HRV.  DOBROVOLJNI  VATROGASNI  ZBOR  U  VARAŽDINU   
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Mirko Svetec
Tajnik Tomislav Turkalj
Zapovjednik Miroslav Časek
Zam. Zapovjednika Jurica Dukarić
Spremištar Željko Aleksić
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GOJANEC         
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Zlatko Ister
Tajnik Tomislav Žitnjak
Zapovjednik Josip Melnjak
Zam. Zapovjednika Matej Dvorščak
Spremištar Dejan Kocijan
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GORNJI KUĆAN         
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Goran Vitez
Tajnik Martina Magić
Zapovjednik Danijel Magić
Zam. Zapovjednika Velimir Tomašković
Spremištar Luka Košćak
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BIŠKUPEC               
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Tomislav Bogović
Tajnik Sebastijan Cikač
Zapovjednik Dražen Pavličević
Zam. Zapovjednika Jurica Kuhar
Spremištar Kristijan Slunjski
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJI KUĆAN             
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Tomislav Lepoglavec
Tajnik Igor Vuković
Zapovjednik Goran Hudika
Zam. Zapovjednika    
Spremištar Barica Vitez
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO JALKOVEC              
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Ivan Kućar
Tajnik Marijan Ožinger
Zapovjednik Siniša Tomašković
Zam. Zapovjednika Stjepan Hanjš
Spremištar Dražen Tomašković
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ZBELAVA               
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Velimir Šmaguc
Tajnik Mario Košutić
Zapovjednik Domagoj Borovec
Zam. Zapovjednika Kristijan Golubić
Spremištar    
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO  «VARTEKS» VARAŽDIN
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik    
Tajnik Predrag Bogović
Zapovjednik Mladen Bogdanović
     
Spremištar Dužnost obnaša smjenovođa smjene PVP-a
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO «ZDRAVSTVO» VARAŽDIN
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Slavko Horvat
Tajnik Lorena Petrinjak
Zapovjednik Zoran Horvat
Zam. Zapovjednika Dražen Novosel
Spremištar Jurica Ivančević
PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA «VARTEKS» VARAŽDIN        
Dužnost Ime Prezime
Zapovjednik Mladen Bogdanović
     
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Milan Čolja
Tajnik Vlado Dvekar
Zapovjednik Mario Karafin
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VARAŽDINSKE TOPLICE       (središnje)
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Darko Belavić
Tajnik Ljiljana Belavić Kliček
Zapovjednik Marinela Belavić
Zam. Zapovjednika Mario Karafin
Zam. Zapovjednika Ivan Ratković
Spremištar Darko Vudrag
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LESKOVEC            
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Ivica Bartolec
Tajnik Vlado Dvekar
Zapovjednik Dejan Denžić
Zam. Zapovjednika Vladimir Denžić
Spremištar Nenad Denžić
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJA POLJANA   
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Vjekoslav Modrić
Tajnik Danijel Huzjak
Zapovjednik Mario Katalenić
Zam. Zapovjednika Mario Horvat
Spremištar Marko Horvat
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DRENOVEC            
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Danijel Posavec
Tajnik Ivica Knapić
Zapovjednik Josip Juranić
Zam. Zapovjednika Danijel Kos
Spremištar Kristijan Šarec
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GORNJA POLJANA       
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Nikola Huzjak
Tajnik Anđelko Horvat
Zapovjednik Stjepan Gerić
Zam. Zapovjednika Miroslav Gerić
Spremištar Miroslav Bais
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO  GREŠČEVINA            
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Nevenko Leš
Tajnik Biserka Vudrag
Zapovjednik Damir Bedeković
Zam. Zapovjednika Dario Bedeković
Spremištar Božidar Jurašković
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO JALŠEVEC            
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Antun Pokos
Tajnik Dario Horvat
Zapovjednik Martin Pokos
Zam. Zapovjednika Matija Horvat
Spremištar Marko Topalović
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SVIBOVEC            
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Stjepan Pecik
Tajnik Ivica Škrlec
Zapovjednik Silvio Petrić
Zam. Zapovjednika Miroslav Zorman
Spremištar Ivan Zorman
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO TUHOVEC           
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Dominik Dušak
Tajnik Mihael Dubovečak
Zapovjednik Marko Plišo
Zam. Zapovjednika Tihomir Gredelj
Spremištar Josip Horvat
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VRTLINOVEC           
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Tomica Čukli
Tajnik Marinko Novak
Zapovjednik Zoran Novak
Zam. Zapovjednika Mario Kraljić
Spremištar Boris Novak
     
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BEDNJA
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Mirko Bistrović
Tajnik Karlo Husnjak
Zapovjednik Davor Hojski
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BEDNJA                     (središnje) 
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Gabrijel Štefanec
Tajnik Karlo Husnjak
Zapovjednik Igor Husnjak
Zam. Zapovjednika Vladimir Barlek
Spremištar David Vukovski
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VRBNO            
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Izidor Jurenec
Tajnik Slađana Hrupački
Zapovjednik Ivan Briški
Zam. Zapovjednika Branko Lonjak
Spremištar    
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO CVETLIN                   
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Stjepan Dukarić
Tajnik Davor Hojski
Zapovjednik Drago Dukarić
Zam. Zapovjednika Štefan Hojski
Spremištar Gabrijel Kolonjak
     
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BREZNICA
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Tomislav Ledinski
Tajnik Miljenko Bunčić
Zapovjednik Jurica Đurek
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BISAG                       (središnje)  
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Goran Đurak
Tajnik Matija God
Zapovjednik Jurica Đurek
Zam. Zapovjednika Josip Šargač
Spremištar Krešo Kovačević
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BREZNICA            
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Tomislav Ledinski
Tajnik Miljenko Bunčić
Zapovjednik Josip Ledinski
Zam. Zapovjednika Darko Lončar
Spremištar Davor Antolković
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BRSTEC                  
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Tomislav Lončarek
Tajnik Željko Pavlović
Zapovjednik Đuro Majcen
Zam. Zapovjednika Goran Matak
Spremištar Stjepan Lončarek
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DRAŠKOVIĆ                   
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Dragutin Trglačnik
Tajnik Mirko Korša
Zapovjednik Davor Plantić
Zam. Zapovjednika Božidar Geček
Spremištar Ivan Pofuk
     
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BREZNIČKI HUM
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Branko Matak
Tajnik Mario Šargač
Zapovjednik Alenko Vnučec
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BREZNIČKI HUM                 (središnje)
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Ivan Ivančan
Tajnik Dalibor Bosilj
Zapovjednik Alenko Vnučec
Zam. zapovjednika    
Spremištar Stjepan Jakopčić
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO RADEŠIĆ                   
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Željko Sremec
Tajnik Martina Bukal
Zapovjednik Mario Šargač
Zam. Zapovjednika Nenad Križančić
Spremištar Tihomir Sremec
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ŠĆEPANJE                   
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Ivica Mahnet
Tajnik Mihaela Matak Plantić
Zapovjednik Vjekoslav Rusek
Zam. Zapovjednika    
Spremištar Željko Graberski
     
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE CESTICA              fax: 724-824
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Darko Majhen
Tajnik Mladen Ščuric
Zapovjednik Milenko Biškup
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LOVREČAN-DUBRAVA           (središnje)
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Franc Težak
Tajnik Davorka Hrnčić
Zapovjednik Milenko Biškup
Zam. Zapovjednika Zvezdan Korotaj
Spremištar Mladen Kumek
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KRIŽOVLJAN-CESTICA      
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Ivan Kralj
Tajnik Marijan Vočanec
Zapovjednik Mario Majhen
Zam. Zapovjednika Goran Dregarić
Spremištar Šani Vočanec
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BABINEC       
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Danijel Korotaj
Tajnik Damir Bednjanić
Zapovjednik Mario Vnuk
Zam. Zapovjednika Roman Ivančov
Spremištar Mario Vnuk
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GRADIŠĆE       
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Stanko Težak
Tajnik Tomica Hrženjak
Zapovjednik Miljenko Kokot
Zam. Zapovjednika Antun Kokot
Spremištar Miran Hutinski
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VIRJE KRIŽOVLJANSKO    
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Marijan Horvatić
Tajnik Valentino Vočanec
Zapovjednik Stjepan Talan
Zam. Zapovjednika Tomislav Martan
Spremištar Mario Rodeš
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GORNJE VRATNO     
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Darko Majhen
Tajnik Mladen Ščuric
Zapovjednik Lovro Korotaj
Zam. Zapovjednika Matija Dregarić
Spremištar Mario Kovačić
     
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE GORNJI KNEGINEC
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Matija Lukinec
Tajnik Marko Cvek
Zapovjednik Vjekoslav Vugrinec
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GORNJI KNEGINEC        (središnje)
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Davorin Cvek
Tajnik Igor Cvek
Zapovjednik Vjekoslav Vugrinec
Zam. Zapovjednika Kristijan Benčić
Spremištar Danijel Paska
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VARAŽDINBREG
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Ivica Čurila
Tajnik Ivica Đuranec
Zapovjednik Siniša Horvat
Zam. Zapovjednika Darjan Novak
Spremištar    
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJI  KNEGINEC
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Damir Vuk
Tajnik Dean Pofuk
Zapovjednik Mihael Magdić
Zam. Zapovjednika Ivan Pintarić
Spremištar Jurica Bajz
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LUŽAN BIŠKUPEČKI   
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Zoran Horvatić
Tajnik Kornelijo Gerić
Zapovjednik Marijan Đuranec
Zam. Zapovjednika Boris Medved
Spremištar Goran Golubić
     
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE JALŽABET
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Ivan Šaronja
Tajnik Denis Habulan
Zapovjednik Nikola Križanić
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO JALŽABET      (središnje)
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Vladimir Huzjak
Tajnik Zrinko Magić
Zapovjednik Matija Pokos
Zam. Zapovjednika    
Zam. Zapovjednika Ivica Brumec
Spremištar    
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO IMBRIOVEC
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Rajko Solar
Tajnik Monika Solar
Zapovjednik Dario Pavličević
Zam. Zapovjednika Kristijan Herceg
Spremištar Zoran Filipašić
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO JAKOPOVEC
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Branislav Špoljarić
Tajnik Ivan Špoljarić
Zapovjednik Roman Tenšić
Zam. Zapovjednika Ivan Kos
Spremištar    
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KELEMEN
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Siniša Sreček
Tajnik Stanislav Sreček
Zapovjednik Stjepan Šambarek
Zam. Zapovjednika Tomislav Šambarek
Spremištar Dragoslav Petrović
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LEŠTAKOVEC
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Stanko Filipašić
Tajnik Davor Kovačić
Zapovjednik Mario Pavličević
Zam. Zapovjednika Krunoslav Magić
Spremištar Branko Kosec
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO NOVAKOVEC
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Dražen Vincek
Tajnik Monika Murat
Zapovjednik Nikola Kovačić
Zam. Zapovjednika Matija Mlinarić
Spremištar    
     
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE MALI BUKOVEC
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Kristijan Golec
Tajnik Mario Milner
Zapovjednik Zlatko Pečenec
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MALI BUKOVEC                    (središnje)
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Kristijan Golec
Tajnik Tanja Havaić
Zapovjednik Zlatko Pečenec
Zam. Zapovjednika Nenad Vrban
Spremištar Vladimir Havaić
Voditelj puhačkog okestra Josip Povijač
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SVETI PETAR      
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Branko Sedlar
Tajnik Dragutin Marković
Zapovjednik Stanko Martinković
Zam. Zapovjednika Robert Kuzmić
Spremištar Darko Golubić
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LUNJKOVEC    
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Matija Kancijan
Tajnik Petar Žugec
Zapovjednik Marko Kovaček
Zam. Zapovjednika Domagoj Šarec
Spremištar Goran Gruber
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MARTINIĆ
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Božidar Šarec
Tajnik Alen Šafarek
Zapovjednik Josip Šafarek
Zam. Zapovjednika Miroslav Đurašin
Spremištar Ivica Šafarek
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO NOVO SELO PODRAVSKO
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Vladimir Balija
Tajnik Tomislav Virag
Zapovjednik Damir Varvir
Zam. Zapovjednika Goran Virag
Spremištar Ivica Jagić
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ŽUPANEC
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Bojan Kovaček
Tajnik Mladen Bedeković
Zapovjednik Nino Stipanov
Zam. Zapovjednika Josip Šalamon
Spremištar Marin Stipanov
     
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE MARTIJANEC
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Saša Lenček
Tajnik Melita Bačani
Zapovjednik Tihana Huzjak
Zam. zapovjednika    
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MARTIJANEC          (središnje)
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Saša Lenček
Tajnik Nikola Hrkač
Zapovjednik Tihana Huzjak
Zam. Zapovjednika Mario Balaić
Zam. Zapovjednika    
Spremištar Nikola Jakubek
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SLANJE      
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Goran Kelin
Tajnik Mario Šantavec
Zapovjednik Nikola Broz
Zam. Zapovjednika Tomislav Janščak
Zam. Zapovjednika Denis Obad
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ČIĆKOVINA         
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Krešo Kolarić
Tajnik Darko Popović
Zapovjednik Karlo Črnko
Zam. Zapovjednika Franjo Funtek
Spremištar Božidar Stančin
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO    RIVALNO-GORNJI MARTIJANEC  
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Danijel Jandrok
Tajnik Dalibor Stančin
Zapovjednik Matija Jandrok
Zam. Zapovjednika Dejan Šmrček
Spremištar Marijan Stančin
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO HRASTOVLJAN        
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Marin Blažeković
Tajnik    
Zapovjednik Elvis Sušec
Zam. Zapovjednika    
Spremištar Goran Funtek
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MADARAŠEVEC  
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Velimir Levatić
Tajnik Branko Bendelja
Zapovjednik Dubravko Stunjek
Zam. Zapovjednika Stjepan Vručina
Spremištar    
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO  SUDOVČINA   
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Nevenko Petrin
Tajnik Marko Magić
Zapovjednik Bojan Brunčić
Zam. Zapovjednika Josip Magić
Spremištar Božinko Zelezina
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VRBANOVEC    
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Mario Gerić
Tajnik Bojan Nađ
Zapovjednik Branko Somina
Zam. Zapovjednika Mario Lovrenčić
Spremištar Josip Jagić
     
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE MARUŠEVEC
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Zdravko Kukec
Tajnik Mirjana Martinčević
Zapovjednik Armin Varga
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MARUŠEVEC                  (središnje)
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Renato Podbojec
Tajnik Mirjana Martinčević
Zapovjednik Adrian Matijašec
Zam. Zapovjednika Tihomir Buden
Spremištar    
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJE LADANJE
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Matija Peharda
Tajnik Miroslav Kolenko
Zapovjednik Vladimir Križnjak
Zam. Zapovjednika Tomica Kelemen
Spremištar    
     
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE PETRIJANEC
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Nataša Šincek
Tajnik Tomislav Križnjak
Zapovjednik David Lukaček
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PETRIJANEC                (središnje)
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Darjan Lukaček
Tajnik Boris Bačan
Zapovjednik Valentino Jovan
Zam. Zapovjednika David Lukaček
Spremištar David Bačan
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DRUŽBINEC
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Vedran Kranjčić
Tajnik Tomislav Križnjak
Zapovjednik David Dombaj
Zam. Zapovjednika Dominik Dombaj
Spremištar Stanko Križmarić
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MAJERJE
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Stjepan Papec
Tajnik Matej Posavec
Zapovjednik Josip Posavec
Zam. Zapovjednika Vinko Levanić
Spremištar Dino Novoselec
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO NOVA VES   
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Nenad Tomašek
Tajnik Stjepan Jovan
Zapovjednik Krunoslav Jovan
Zam. Zapovjednika Pavao Mihalić
Spremištar Srećko Štumerger
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STRMEC PODRAVSKI 
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Nataša Šincek
Tajnik Jurica Pajan
Zapovjednik Mihael Šincek
Zam. Zapovjednika Robert Košutar
Spremištar Mihael Ivek
     
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE SVETI ĐURĐ
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Krunoslav Turković
Tajnik Kristijan Šantavec
Zapovjednik Stjepan Kovaček
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SVETI ĐURĐ             (središnje)
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Elvis Šoltić
Tajnik Antonio Kovaček
Zapovjednik Miroslav Bahat
Zam. Zapovjednika Ervin Radiković
Spremištar    
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO HRŽENICA    
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Josip Hižak
Tajnik Mirko Stančin
Zapovjednik Miro Horvatić
Zam. Zapovjednika Goran Čanaki
Spremištar Ivan Debelec
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KARLOVEC LUDBREŠKI    
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Krunoslav Turković
Tajnik Filip Janičar
Zapovjednik Kristijan Juričan
Zam. Zapovjednika Nenad Magdalenić
Spremištar Ivica Milnar
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KOMARNICA LUDBREŠKA
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Božidar Kraus
Tajnik Željko Crkvenčić
Zapovjednik Nenad Namesnik
Zam. Zapovjednika Siniša Pokos
Spremištar Božidar Kraus
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SESVETE LUDBREŠKE  
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Vedran Benc
Tajnik Krunoslav Ivančić
Zapovjednik Ivan Zlatar
Zam. Zapovjednika Goran Vađon
Spremištar Dragan Bačani
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STRUGA     
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Tihomir Turković
Tajnik Daniel Friščić
Zapovjednik Dražen Štiglec
Zam. Zapovjednika Damir Krušelj
Spremištar Hrvoje Šmic
     
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE SVETI ILIJA
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Martin Hajdinjak
Tajnik Marin Bužanić
Zapovjednik Goran Krpan
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SVETI ILIJA                     (središnje)
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Franjo Dreven
Tajnik    
Zapovjednik Goran Krpan
Zam. Zapovjednika Nikola Mežnarić
Spremištar    
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BELETINEC-KRUŠLJEVEC       
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Marin Bužanić
Tajnik Emilio Kefelja
Zapovjednik Ivica Cesar
Zam. Zapovjednika Tomislav Cesar
Spremištar Ivan Bužanić
     
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Zdravko Jagec
Tajnik Alenko Skupnjak
Zapovjednik Dragutin Cecelja
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO TRNOVEC                  (središnje)
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Stjepan Tuđan
Tajnik Dominik Jagačić
Zapovjednik Dean Golubić
Zam. Zapovjednika Damir Višnjić
Spremištar Miroslav Sačić
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BARTOLOVEC  
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Zdravko Jagec
Tajnik Vjekoslav Jelenečki
Zapovjednik Davor Cecelja
Zam. Zapovjednika Branimir Moravec
Spremištar Patrik Sitar
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO  ŠEMOVEC     
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Damir Copan
Tajnik Julija Petek
Zapovjednik Goran Čvrk
Zam. Zapovjednika Siniša Vidačić
Spremištar Josip Sajko
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO  ŠTEFANEC          
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Danijel Horvat
Tajnik Eugen Pavliček
Zapovjednik Neven Šopar
Zam. Zapovjednika Damir Solar
Spremištar Željko Šopar
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO  ZAMLAKA
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Tomislav Kežman
Tajnik Erik Petrović
Zapovjednik Damir Pisačić
Zam. Zapovjednika Ivan Žganec
Spremištar Tomica Sušec
     
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE VELIKI BUKOVEC
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Marko Požgaj
Tajnik Dino Smontara
Zapovjednik Nikola Triplat
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VELIKI BUKOVEC               (središnje)
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Marko Požgaj
Tajnik Dino Smontara
Zapovjednik Nikola Triplat
Zam. Zapovjednika Marko Župan
Spremištar Ivica Povijač
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DUBOVICA           
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Dražen Ipša
Tajnik Božidar Triplat
Zapovjednik Branko Križan
Zam. Zapovjednika Vjekoslav Varga
Spremištar Stjepan Glavina
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO  PODRAVSKA KAPELA  
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Zlatko Lilek
Tajnik Dražen Balažinec
Zapovjednik Vjekoslav Tkalčić
Zam. Zapovjednika Božidar Štefanec
Spremištar Darko Premec
     
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE VIDOVEC
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Nikola Pozder
Tajnik Miroslav Biškup
Zapovjednik Zdenko Buhin
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VIDOVEC                     (središnje)          
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Alen Plečko
Tajnik Petar Buhin
Zapovjednik Zdenko Buhin
Zam. Zapovjednika Ivica Košćak
Spremištar Franjo Kovačić
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO NEDELJANEC-PREKNO 
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Stjepan Smernjak
Tajnik Emina Ljubek
Zapovjednik Nikola Pozder
Zam. Zapovjednika Davor Presečki
Spremištar Vladimir Rožić
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO  TUŽNO                       
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Stjepan Dumbović
Tajnik Sisniša Hajsok
Zapovjednik Davor Grđan
Zam. Zapovjednika Miroslav Biškup
Spremištar Mario Hosni
     
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE VINICA
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Robert Kovačić
Tajnik Robert Brodar
Zapovjednik Miroslav Kelemenić
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VINICA                        (središnje)
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Ivica Lazar
Tajnik Miroslav Kelemenić
Zapovjednik Tomica Šaško
Zam. Zapovjednika Stjepan Hrgar
Spremištar Saša Sabati
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJE VRATNO      
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Tomislav Vrbnjak
Tajnik Marko Pavlović
Zapovjednik Marko Kralj
Zam. Zapovjednika Matija Horvat
Spremištar Ivica Humek
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LADANJE GORNJE     
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Antonio Kotolenko
Tajnik Robert Brodar
Zapovjednik Damir Hubek
Zam. Zapovjednika Tomica Zrinski
Spremištar Ivan Malčec
     
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE VISOKO
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Miroslav Geček
Tajnik Darijo Havojić
Zapovjednik Ljubomir Pomper
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VISOKO                   (središnje)
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Marijan Marenčić
Tajnik Mirjana Piskač
Zapovjednik Ljubomir Pomper
Zam. Zapovjednika Božidar Kuzmić
Spremištar Ivan Heged
Spremištar Zvonko Kuzmić
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ČANJEVO   
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Tomica Benković
Tajnik Karolina Adamić
Zapovjednik Stjepan Miklečić
Zam. Zapovjednika Ivica Plantić
Spremištar Davor Matejak
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ĐURINOVEC       
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Darijo Havojić
Tajnik Mario Bukal
Zapovjednik Željko Hegedić
Zam. Zapovjednika Stjepan Bukal
Spremištar Martina Jež
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PRESEČNO-VISOČKO  
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Miroslav Geček
Tajnik Josip Pavliček
Zapovjednik Miroslav Klimpak
Zam. Zapovjednika Damir Benković
Spremištar Ivica Pavliček
     
  samostalna dobrovoljna vatrogasna društva (jedine vatrogasne organizacije na području svojih općina):
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BERETINEC             (središnje)        
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Antun Jurišak
Tajnik    
Zapovjednik Alen Sviben
Zam. Zapovjednika Marko Jurišak
Spremištar Zoran Jurišak
     
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJA VOĆA                     (središnje)
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Josip Cingesar
Tajnik Boris Patrčević
Zapovjednik Danijel Godinić
Zam. Zapovjednika Damir Martan
Spremištar Danijel Komes
     
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KLENOVNIK                       (središnje)
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Martin Pintarić
Tajnik Goran Pokupec
Zapovjednik Damir Majhen
Zam. Zapovjednika Jurica Hiržin
Spremištar Saša Kralj
     
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LJUBEŠĆICA                     (središnje)
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Vlado Mikulčić
Tajnik Mihael Španić
Zapovjednik Dejan Ivanušec
Zam. Zapovjednika Zdravko Tuk
Spremištar Ivica Mikulčić
     
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVOSVIBOVEC PODRAVSKI   (središnje)
Dužnost Ime Prezime
Predsjednik Marijan Videc
Tajnik Melani Kranjčić
Zapovjednik Mario Furjan
Zam. Zapovjednika    
Spremištar Ivan Krobot